کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌( ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
آگ‍ه‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۰-
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ای‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ج‍وه‍رچ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۱-
خ‍دادادی‌، رح‍ی‍م‍ه‌، ۱۳۶۳-
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌ ای‌.،a01
چ‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
ن‍ی‍وت‍ن‌، ه‍ری‌
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ب‍اری‍ه‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا،۱۳۴۷-
گ‍اف‍ی‍ن‌، آدام‌،
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۶۴-
دات‍ی‌، ان‍درو، م‌- ۱۹۶۷
ه‍ان‌، ه‍ارل‍ی‌،- ۱۹۵۲
ده‍س‍ت‍ان‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۶۴-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹(- آی‌ س‍ی‌ دی‌ ال‍)
م‍ان‍دن‍ی‌ خ‍ال‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
: ات‍ح‍اد، : آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ن‍اق‍وس‌، ال‍ی‍اس‌
ع‍اب‍د
خ‍ان‍ه‌ ن‍ش‍ر ه‍زاره‌
ات‍ح‍اد
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌
ن‍ص‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
آص‍ال‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍رج‍م‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویس اینترنت با ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
ایتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ASP. NETای .اس .پی .نت ]
داتی ، اندرو، م - ۱۹۶۷ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭د۲آ۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امنیت در اینترنت و اصول زیربنایی آن
ماندنی خالدی ، فاطمه ؛  تهران آصال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
Internet ]اینترنت اند ایمیل ]
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۸۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع Internet ]اینترنت ]
هان ، هارلی ،- ۱۹۵۲ ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع [Internetاینترنت ]
هان ، هارلی ،- ۱۹۵۲ ؛  تهران موسسه فرهنگی ترجمان اندیشه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات راه دور ، اینترنت و فناوری بی سیم
مولاناپور، رامین ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : اتحاد، : آتی نگر   ، ،۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۱/۵‬,‭‌م۷۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از اینترنت :راهنمای ارتباط با شبکه های کامپیوتری جهان
گافین ، آدام ، ؛  تهران نشر آروین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Internet
جوهرچی ، حسین ، ۱۳۶۱- ؛  تهران عابد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۹۷‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
امن سازی DNS Server در سیستم عامل های لینوکس و ویندوز
خدادادی ، رحیمه ، ۱۳۶۳- ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی برنامه نویسی [ASP 3.0ای اس پی ۰]/ ۳
چیس ، نیکلاس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌چ۹آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی کسب درآمد از اینترنت در ۹۰ روز
دهستانی ، داریوش ، ۱۳۶۴- ؛  تهران bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭د۹ر۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب از طریق [A.S.Pای .اس .پی ]
اکبری ، بهزاد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات اینترنتی
سلیمانی ، سعید، ۱۳۶۴- ؛  bتلفن ناشر , :66408520-66401798نمابر ناشر , ;66417072آدرس ناشر :میدان انقلاب - خیابان کارگرجنوبی - خیابان روانمهر- بن بست دولتشاهی - پلاک 2 ، تهران ناقوس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۶۱۴۶‬,‭آ۷۳،‌س۸‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و ارتباطات
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۳۹(- آی سی دی ال) ؛  تهران علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فن آوری اطلاعات :کتاب اینترنت ، هر آنچه که لازم است شما از شبکه های کامپیوتری و چگونگی کار اینترنت بدانید
کامر، داگلاس ای .،a01 ؛  تهران bتلفن ناشر , :8-88984695نمابر ناشر , ;88984696آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان 16 آذر خیابان نصرت - پلاک 3 ناقوس ، الیاس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ک۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اینترنت بر اساس طرح درس وزارت آموزش و پرورش دوره کاردانی کامپیوتر، کد درس ۱۳۱۹۱۱۳۰۷
جباریه ، علی رضا،۱۳۴۷- ؛  تهران اتحاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات (IT)] آی .تی ]
نیوتن ، هری ؛  تهران خانه نشر هزاره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ن۹‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2