کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌ اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ج‍اوا اس‍ک‍ری‍پ‍ت‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ای‌ ج‍ک‍س‌( ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ وب‌ س‍ای‍ت‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
گ‍وگ‍ل‌
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ پ‍ن‍ت‍ی‍وم‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍ظام‌ه‍ای‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دی‌ ق‍رب‍ان‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ ک‍ار، م‍س‍ع‍ود
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
ی‍وس‍ف‍ی‌،ه‍ادی‌
م‍وری‍س‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۷۰-
ب‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ذاک‍رال‍ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۱-
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌ ام‌.، ۱۹۴۵-
م‍ری‍وان‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ب‍ری‌، ب‍اری‌ب‍ی‌
م‍ی‍ور، ن‍ان‍س‍ی‌، ۱۹۵۴-
خ‍ام‍س‍ی‌، م‍ری‍م‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۵۷-
ه‍ی‍ل‌، ب‍رد، ۱۹۵۳-
اح‍م‍دی‍ان‌، ش‍ب‍ن‍م‌، ،۱۳۵۱-
ک‍اس‍ت‍رو، ال‍ی‍زاب‍ت‌،
ه‍اش‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ۱۳۵۴-
س‍ی‌ .زاک‍اس‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، زان‍ی‍س‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ م‍رو، ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍ص‌
ع‍اب‍د، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ادب‍س‍ت‍ان‌
زری‍ن‌م‍ه‍ر
ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍م‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍رگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکورهای کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه آزاد ( مهندسی کامپیوتر و مهندسی IT ) حل تشریحی تمامی دفترچه های ...
نیک کار، مسعود ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، -۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۵۷۱۲۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با شبکه های عصبی
بیل ، راسل ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Microsoft Excel 2007
میور، نانسی ، ۱۹۵۴- ؛  تهران عابد، نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا ۷‌م۹۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی - کاربردی HTML
سالمی فیه ، کیوان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران زرین مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۳۵،‌س۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با C برنامه نویسی کنیم
دیتل ، هاروی ام .، ۱۹۴۵- ؛  تهران کتاب مرو، شرکت ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵،د۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی visual C Net 2005
هاشمیان ، محمد ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵‌ه۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام HTML 7: ساده ترین روش فراگیری HTML در فقط ۲۴ ساعت
موریسون ، مایکل ، ۱۹۷۰- ؛  تهران نشرگستر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ز۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش لینوکس ردهت ۹
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
امنیت داده ها
ذاکرالحسینی ، علی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵۹‬,‭ذ۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Windows XP
احمدیان ، شبنم ، ،۱۳۵۱- ؛  تهران خلیلیان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف‍لا۲۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ریزپردازنده های اینتل
بری ، باری بی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
رایانه کار درجه Icdl-xp ۲گواهینامه بین المللی کاربری ...
مهدی قربانی ؛  تهران ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۷‬,‭‌ق۴۲ر۲۴۵‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راه و رسم رونق تجارت باGoogle
هیل ، برد، ۱۹۵۳- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‍ک۸ر۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ویژوال Ajax: برای ساخت برنامه های قدرتمند اینترنت
هالزنر، استیون ، ۱۹۵۷- ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه ، زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭۸۸۸۵//‌ف‍لا‍ه۲‬,‭۱۳۸۶،۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان های گسسته
یوسفی ،هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ی۸۷۷‌س۲۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه زبان ها و ماشین ها سود کمپ
مریوانی ، فرشته ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌س۲‌ن۶۲۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ویژوال Css, XHTML, HTML
کاسترو، الیزابت ، ؛  تهران ناقوس اندیشه ، الیاس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶۴،‌ک۲۲۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
avascriptJپیشرفته برای برنامه نویسان وب
سی .زاکاس ، نیکلاس ؛  تهران ناقوس ، انتشارات نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۲۱۸/۸۷۸۷‬,‭آ۵‌ح۱۰‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ( RUP ( Rational Unified processهمراه با دو مثال جامع
خامسی ، مریم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹‌خ۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9