کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ پ‍ردازی‌
ی‍وت‍ی‍ل‍ی‍ت‍ی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ح‍ف‍اظت‌ اطلاع‍ات‌
ت‍ول‍ی‍د -- ف‍رای‍ن‍ده‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ای‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍ون‌،- ۱۹۵۹
ع‍م‍ادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ه‍اگ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
پ‍اراش‍ار، ن‍اک‍ن‍درا
س‍ی‍ن‍گ‌، آب‍ه‍ی‍ن‍او
م‍ان‍وک‍ی‍ان‌، ن‍وئ‍ل‌،- ۱۳۵۲
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات
هاگ ، استیون ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ه۷۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [ffice 97]آفیس ۹۷
نلسون ، استیون ،- ۱۹۵۹ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷‌ن۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع [NU 8.1ان یو۱]/ ۸
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ی۹آ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساخت نرم افزارهای چندرسانه ای
عمادی ، محمد، ۱۳۵۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۷۵‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک ( خلاصه مطالب ، پرسشهای چهارگزینه ای - پاسخنامه تشریحی )ویژه کاردانی پیوسته
مانوکیان ، نوئل ،- ۱۳۵۲ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۲‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اینگلیش فور کامپیوتر ساینس
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵م ۲۰۰۶ =
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲،‌ف‍لا۹۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرایندهای تولید ویژه دانشجویان پیام نور، به سفارش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور
پاراشار، ناکندرا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۳‬,‭‌پ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل شبکه باWireshark & Tshark
سینگ ، آبهیناو ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۵۰‬,‭‌س۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک